KVKK Metni

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

 

Şirketimiz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu  kapsamında veri sorumlusu olarak siz değerli müşterilerimizin kişisel verilerini kaydedecek, sınıflandıracak, işleyecek, saklayacak, güncelleyecek ve üçüncü kişilere aktaracak ve açıklayabilecektir. İşbu bilgilendirme ile, Kanun hükümleri gereğince karşılıklı hak ve yükümlülüklerimiz konusunda sizleri bilgilendiriyoruz.

Tarafınıza ait kişisel bilgiler, başta kimlik bilgileri (ad, soyad, TC kimlik numarası vs) olmak üzere, adres ve telefon bilgileri, araç ve plaka bilgileri, emlak bilgileri, banka hesap bilgileri, aile durum bilgileri, ses ve görüntü gibi sizin belirlenmenizi veya belirlenebilir olmanızı sağlayacak her türlü bilgiyi ifade etmektedir.

 

KVKK İLE İLGİLİ TANIMLAR

KVKK: 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

 • Açık Rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza.
 • Anonim Hâle Getirme: Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesini,
 • İlgili Kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi,
 • Kişisel Veri/ler: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,
 • Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi,
 • Kurul: Kişisel Verileri Koruma Kurulunu,
 • Kurum: Kişisel Verileri Koruma Kurumunu,
 • Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi,
 • Veri Kayıt Sistemi: Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemini,
 • Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi,
 • Özel Nitelikli Kişisel Veri: Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verilerini ifade eder.

 

 1. Kişisel verilerinizin toplanma yöntemi:Kişisel verileriniz; internet sitemiz, temsilcilerimiz, şube veya işyerlerimiz kanalıyla veya e-posta, faks, telefon, kısa mesaj veya diğer yollarla tarafımıza ilettiğiniz bilgiler, internet sitemizi ziyaret ettiğiniz sırada bilgisayarlarımızın sizi otomatik olarak tanımasına yarayan ve “cookies” olarak adlandırılan tanımlama sistemi yoluyla, ticaret sicili gibi kaynaklar da dahil olmak üzere çeşitli kanallar aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda olmak kaydıyla tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olarak otomatik olmayan çeşitli yöntemlerle toplanmaktadır.
 2. İşlediğimiz Kişisel Veriler: Veri sorumlusu sıfatıyla işlenen kişisel verilere, burada belirtilenlerle sınırlı sayıda olmamak üzere aşağıda yer verilmektedir;
 • Kimlik bilgilerini; isim ve soy adı dahil kimlik bilgilerini,
 • İletişim bilgilerini; cep telefonu, E-posta, sabit telefon numarası dahil iletişim bilgilerini, çerez kayıtları;
 • Müşteri ve müşteri işlem bilgilerini; sektör bilgileri, istek ve şikayet bilgileriniz dahil müşteri işlem bilgilerini;
 • Çağrı merkezi kayıtlarını, müşteri talep ve şikâyet bilgileri ve müşteri işlem bilgilerini;
 • İşlem Güvenliği bilgilerini; IP adres bilgisi, Şirket interneti ve sistemleri üzerinde gezinti bilgileri, şifre, parola, erişim kayıtları bilgileri dahil işlem güvenliği bilgilerini;
 • Çerez kayıtları dahil pazarlama ve tanıtım bilgilerini.

 

 1. Kişisel verilerinizin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri:Kişisel verileriniz, sizlere sunacağımız her türlü ürün ve hizmetlerle ilgili olarak gerçekleştirilecek her türlü iş ve işlemde işlem sahibini ve muhatabını belirlemek üzere kimlik bilgileri, adres, vergi numarası ve diğer bilgilerinizin kaydedilmesi, kağıt üzerinde veya elektronik ortamda gerçekleştirilecek iş ve işlemlere dayanak olacak bilgi ve belgelerin düzenlemesi, ilgili mevzuat uyarınca adli ve idari tüm yetkili mercilerce öngörülen bilgi saklama, raporlama ve bilgilendirme yükümlülüklerine uyulması ve aramızdaki sözleşmelerin ve size vereceğimiz hizmetin gereğinin yerine getirilmesi amaçlarıyla işlenecektir. Kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlarla da işlenebilecektir:

* Kişisel verilerin bulut ortamında üçüncü kişiler vasıtasıyla saklanması, depolanması, güncelleştirilmesi;

* Tarafınıza bilgilendirme, reklam, promosyon v.s. amaçlı iletilerin gönderilmesi için işbirliği yaptığımız operatör ve diğer üçüncü kişilerle paylaşılması;
* Müşterilerin ihtiyaç, öncelik ve kredibiliteleri yönünden sınıflandırılması ve belli bir not sitemine tabi tutulması.

 

 1. Kişisel verilerinizin işlenmesinin hukuki sebebi, şirketimizle yaptığınız veya yapacağınız sözleşmelerin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgisi olması kaydıyla, kişisel verilerinizin işlenmesinin gerekli olması ve sözleşmenin kurulması ve ifası dışındaki konularda sizin açık rızanızdır.

 

 1. Kişisel verilerinizin aktarılması:Kişisel verileriniz, hissedarlarımıza, yurtiçi/yurtdışı iştiraklerimize; faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, danışmanlarımıza, avukatlarımıza, program ortağı kurum, kuruluş, yurtiçi/yurtdışı şirketlere, verilerin bulut ortamında saklanması hizmeti aldığımız kişi ve kurumlara, müşterilerimize gönderdiğimiz iletilerin gönderilmesi konusunda anlaşmalı olduğumuz kurumlara, işbirliği yaptığımız veya hizmet aldığımız yurtiçi ve yurtdışı bankalar (muhabir bankalar dahil), finansal kuruluşlar, ödeme kuruluşları ve diğer üçüncü kişilere ilgili işbirliklerimiz çerçevesinde aktarılabilecektir. Resmi mercilerin talebi veya mevzuat gereğince bilgi verme zorunluluğu olan hallerde bilgileriniz yasal merci ve kurumlara aktarılabilecek olup, bunlar da bilgilerinizi ayrıca paylaşabilir.

 

 1. Kişisel verilerin saklanması ve güvenliği:Kişisel veriler, bu bilgileri verme amacı geçerli olduğu sürece saklanacaktır. Faaliyet konumuzla ilgili ihtiyaçlarınızın belirlenmesi, size daha çabuk hizmet verilmesi amacıyla, verileriniz bizden aldığınız hizmetin süresinin dolmasından sonra da tarafımızdan işlenmeye devam edilecektir. Veriler, yasal sürelere tabi olarak ve yasal merciler ve diğer ilgili kamu otoritelerine raporlama, bilgilendirme amaçları için tutulması gerekiyorsa bu sınırlara uyulacaktır. Saklanan, kaydedilen verilerin kaybolmaması, yetkisiz kişilerin eline geçmemesi ve hukuka aykırı kullanımların önlenmesi için gerekli güvenlik önlemleri tarafımızdan alınacaktır.

 

 1. Kanun kapsamındaki haklarınız:Kanun’un 11. maddesi gereğince; şirketimize başvurmak suretiyle kişisel verilerinizin; işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda belirtilen düzeltilme, silinme veya yok edilme kapsamında yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, Kanun’a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Kişisel verileriniz hakkında soru ve taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirtilen şartlara uygun olarak düzenlenmiş dilekçe ya da “Başvuru Formu” ile aşağıda belirtilen yöntemlerle iletebilirsiniz. Başvuru formunu indirmek için Tıklayınız.

Kişisel veri sahibi İlgili Kişi olarak kişisel verileriniz hakkındaki soru ve taleplerinizi, Şirketimizin, “Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Blv. 280/1202 ÇANKAYA / ANKARA” adresine noter yoluyla çekeceğiniz ihtarname ile veya kimlik ibraz etmek suretiyle şahsen başvurularınız ile bize iletebilirsiniz. Talepleriniz en kısa sürede ve nihayetinde en geç 30 (otuz) gün içerisinde ücretsiz olarak değerlendirilip karara bağlanacaktır. Şirketimize yapmış olduğunuz başvuru akabinde, söz konusu başvuruya ilişkin yanıttan memnun kalmamanız durumunda Kişisel Verileri Koruma Kurumu’na şikâyet yoluna başvurabilmeniz size kanunca tanınmış olan bir haktır.

 

 1. Web Sitesi’nde aşağıda yer alan çerezler kullanmaktadır:

Çerezin Adı:  Google Analytics

Kullanım Amacı:  Google Analytics, çerezleri ziyaretçilerin Web Sitesini nasılkullandıklarını analiz etmek amacıylakullanır. Bu Web Sitesini kullanımınızla ilgili bilgiler (IP adresiniz dahil) Google’a aktarılarak Google tarafından ABD’deki sunucularda saklanmaktadır. Google bu bilgileri Web Sitesini kullanımınızıdeğerlendirmek,Şirket için Web Sitesi faaliyetini derlemek ve Web Sitesi faaliyeti ve internet kullanımıyla ilgili başka hizmetler sağlamakamacıylakullanacaktır, fakat IP adresinizi Google tarafından depolanan diğer verilerle eşleştirmeyecektir. Google Analytics kullanımıhakkındadaha fazla bilgi için (reddetme seçenekleri dahil), şu adresi ziyaret edebilirsiniz:
http://www.google.co.uk/intl/en/analytics/privacyoverview.html
Kullanım Süresi:  Kalıcı Çerezler / Oturum Çerezleri

 

Çerezin Adı:  Google Ads

Kullanım Amacı:  Google Ads, çerezleri, güvenli arama tercihlerinizi hatırlamak, size daha alakalı reklamlar göstermek, bir sayfaya kaç ziyaretçi geldiğini belirlemek, hizmetlerimize kaydolmanıza yardımcı olmak, verilerinizi korumak veya reklam ayarlarınızı hatırlamak için kullanır. Bu, web sitesinin ziyaretinizle ilgili bilgileri (örneğin, tercih ettiğiniz dil ve diğer ayarlar) hatırlamasına yardımcı olur. Bu Web Sitesini kullanımınızla ilgili bilgiler (IP adresiniz dahil) Google’a aktarılarak Google tarafından ABD’deki sunucularda saklanmaktadır. Google bu bilgileri Web Sitesini kullanımınızı değerlendirmek, Şirket için Web Sitesi faaliyetini derlemek ve Web Sitesi faaliyeti ve internet kullanımıyla ilgili başka hizmetler sağlama kamacıyla kullanacaktır, fakat IP adresinizi Google tarafından depolanan diğer verilerle eşleştirmeyecektir. Google Ads çerez kullanımı hakkında daha fazla bilgi için (reddetme seçenekleri dahil), şu adresi ziyaret edebilirsiniz:

https://policies.google.com/privacy?hl=tr
Kullanım Süresi:  Kalıcı Çerezler / Oturum Çerezleri

 

Çerezin Adı:  Facebook

Kullanım Amacı:  Facebook çerezleri, facebook hesabınız varsa, site ve uygulamalar dahil olmak üzere Facebook ürünlerini kullanırsanız veya Facebook ürünlerini kullanan siteleri veya uygulamaları(Beğen düğmesi ve diğer Facebook Teknolojileri dahil) ziyaret ederseniz, kullanır. Çerezler, Facebook’un Facebook ürünlerini size sunmasını ve kayıtlı veya giriş yapmış olup olmamanızdan bağımsız olarak, diğer internet siteleri ve uygulamaları kullanımınız dahil olmak üzere sizin hakkında aldığı bilgileri anlamasını sağlar. Çerezleri; kimlik kontrolü, güvenlik ve site bütünlüğü, reklamlar, tavsiyeler, ölçüm, analiz ve raporlama için kullanır. Facebook çerez kullanımı hakkında daha fazla bilgi için şu adresi ziyaret edebilirsiniz:
https://tr-tr.facebook.com/policies/cookies/
Kullanım Süresi:  Kalıcı Çerezler / Oturum Çerezleri

 

Çerezin Adı:  Yandex

Kullanım Amacı: Yandex, çerezleri ziyaretçilerin Web Sitesini nasıl kullandıklarını analiz etmek amacıyla kullanır.  Yandex bu bilgileri Web Sitesini kullanımınızı değerlendirmek, Şirket için Web Sitesi faaliyetini derlemek ve Web Sitesi faaliyeti ve internet kullanımıyla ilgili başka hizmetler sağlamak amacıyla kullanacaktır. Ayrıca Yandex Metrika metriği tarafından çerezler ayarlanır. Metrika, web sitesi ve üçüncü taraf Veri Yönetimi Platformları ile olan bağlantıyı izlemek için kullanılır. Çerez ayrıca web sitesini optimize etmek için kullanılan web sitesindeki kullanıcı davranışına ilişkin bilgileri de toplar.
https://browser.yandex.com.tr/help/personal-data-protection/cookies.html
Kullanım Süresi:  Kalıcı Çerezler / Oturum Çerezleri

 

Çerezin Adı:  Youtube

Kullanım Amacı: Youtube bu çerezi, Youtube sayfalarındaki gömülü videoların görüntülemelerini izlemek için ayarlar. YouTube, bu çerezi bant genişliğini ölçecek ve kullanıcının yeni veya eski oynatıcı arayüzünü kullanıp kullanmayacağını belirleyecek şekilde ayarlar.

https://policies.google.com/technologies/cookies
Kullanım Süresi:  Kalıcı Çerezler / Oturum Çerezleri

 

Çerezin Adı:  Hotjar

Kullanım Amacı: Hotjar bu çerezi, aynı siteye yapılan sonraki ziyaretlerden elde edilen verilerin, o siteye özgü Hotjar Kullanıcı Kimliğinde kalıcı olan aynı kullanıcı kimliğiyle ilişkilendirilmesini sağlamak için ayarlar.

https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy/
Kullanım Süresi:  Kalıcı Çerezler / Oturum Çerezleri

 

Çerezin Adı:  Tawk.to

Kullanım Amacı: Bir canlı sohbet işlevi olan Tawk.to bu çerezi ayarlar. Hizmetin iyileştirilmesi için bu çerez, önceki sohbetlerin birbirine bağlanabilmesi için kullanıcıların hatırlanmasına yardımcı olur.

https://help.tawk.to/article/what-are-tawkto-cookies-and-what-do-they-do
Kullanım Süresi:  Kalıcı Çerezler / Oturum Çerezleri

 

 1. Veri Sorumlusu Kimlik Bilgileri

İşbu metinde kullanılan Şirket ifadesi Türkiye’de kurulu ve aşağıda bilgileri verilen Agrimetre Yazılım Ve Danışmanlık Limited Şirketi için düzenlenmiş ve aşağıda belirtilen şirketin veri sorumlusu olduğu verilerin ilgili kişilerine hitaben düzenlenmiştir:

AGRİMETRE YAZILIM VE DANIŞMANLIK LİMİTED ŞİRKETİ

Mersis No: 0009122092600001
İnternet Adresi: https://agrimetre.com/iletisim/
Telefon Numarası:
KEP Adresi: agrimetreyazilim@hs01.kep.tr
Adres: Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Blv. 280/1202 ODTU TEKNOKENT COZONE Çankaya Ankara