Şartlar ve Koşullar

 1. Taraflar

İşbu sözleşme ve sözleşmeyle atıfta bulunulan ve sözleşmenin ayrılmaz birer parçası olan eklerden (EK-1 Gizlilik Politikası ve EK-2 Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni) oluşan işbu Agrimetre Üyelik Sözleşmesi (bundan böyle “Üyelik Sözleşmesi” olarak anılacaktır), AGRİMETRE YAZILIM VE DANIŞMANLIK LİMİTED ŞİRKETİ (bundan böyle Agrimetre olarak anılacaktır) ile https://agrimetre.com/ adresinden ve/veya mobil cihaz, akıllı televizyon ve benzeri cihazlar üzerinde yer alan AGRİMETRE uygulamalarından AGRİMETRE’nin sunduğu ücretli ve/veya ücretsiz dijital ürün ve hizmetlerden faydalanmak için işbu Üyelik Sözleşmesi’nde belirtilen koşullar dahilinde kayıt olan Üye arasında, Üye’nin elektronik olarak onay vermesi ile karşılıklı olarak kabul edilerek ve 4. maddedeki şarta bağlı olarak yürürlüğe girmiştir.

Üye, Üyelik Sözleşmesi sürecine ilişkin işlemleri tamamlayarak işbu Üyelik Sözleşmesinin tamamını okuduğunu, içeriğini tamamen anladığını, kendisi ile ilgili olarak verdiği bilgilerin doğru ve güncel olduğunu ve Üyelik Sözleşmesinde belirtilen ve Web Sitesi’nde de yer alan işbu Üyelik Sözleşmesi konusu ile ilgili tüm hususları kayıtsız ve şartsız olarak kabul ettiğini ve onayladığını, bu hususlar ile ilgili olarak herhangi bir itiraz ve defi ileri sürmeyeceğini şimdiden beyan, kabul ve taahhüt eder. Üye, Üyelik Sözleşmesi konusunu oluşturan hizmetin içeriği, esaslı nitelikleri, özellikleri, ücret talep edilmediği ile ilgili bilgileri okuyup hizmetler hakkında gerekli tüm bilgilere sahip olduğunu, bu bilgiler doğrultusunda elektronik ortamda Üyelik Sözleşmesine ilişkin gerekli onayı verdiğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

Üye, 29188 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ne uygun olarak satışa konu dijital veri hizmetlerin temel nitelikleri, satış bedeli, ödeme şekli ve diğer tüm hususlarda bilgi sahibi olduğunu ve kendisine ön bilgilendirmenin yapılmış olduğunu ve işbu Sözleşme’nin bağlayıcı olduğunu kabul ve beyan eder.

Agrimetre’nin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında hazırladığı, kişisel verilerin işlenmesi ile ilgili aydınlatma metni (Ek-2) Web Sitesi’nde yayınlanmaktadır. Üye, anılan aydınlatma metnini ve gizlilik politikasını okuyup incelediğini, Agrimetre’nin ilgili kanun kapsamındaki aydınlatma yükümlülüğünü kendisine karşı yerine getirdiğini beyan ve kabul eder.

 1. Tanımlar

Agrimetre: Agrimetre Yazılım Ve Danışmanlık Limited Şirketi

Üye: Site’ye üye olan ve Site’de sunulan Hizmet’lerden, işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yararlanan, sitedeki ürünlere yorum yapan gerçek veya tüzel kişi.

Kullanıcı(lar): Site’ye çevrimiçi (on-line) ortamdan erişen gerçek ve tüzel kişi(ler);

Site veya Web Sitesi: https://agrimetre.com/isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan web sitesi

Agrimetre Hizmetleri (Kısaca “Hizmet”): Üyeler’in Üyelik Sözleşmesi’nde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla, Agrimetre tarafından, Site içerisinde ortaya konulan uygulamalar

 1. Sözleşmenin Konusu ve Kapsamı

Üyelik Sözleşmesi’nin konusu, Site’de sunulan Hizmet’lerin, bu Hizmet’lerden yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. Üye, Üyelik Sözleşmesi’nin hükümlerini kabul etmekle, Site içinde yer alan, kullanıma kurallarını, üyeliğe ve Hizmet’lere ilişkin olarak Agrimetre tarafından açıklanan her türlü usul, kural ve beyanı da kabul etmiş olmaktadır. Üye, bahsi geçen usul, kural ve beyanlarda belirtilen her türlü hususa uygun olarak davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Üye, işbu Sözleşmede özellikleri belirtilen Dijital Veri Hizmetleri’ni satın almıştır. Satın alınan Dijital Veri Hizmetleri’nin özellikleri ve kullanım koşulları https://agrimetre.com/ adlı web sitesindeki tanıtım sayfasında belirtildiği gibidir.

İşbu Sözleşme ile Agrimetre, https://agrimetre.com/ adresinde ve/veya mobil cihaz, akıllı televizyon ve benzeri cihazlar üzerinde yer alan Agrimetre uygulamalarından Agrimetre’nin sunduğu ve Agrimetre’nin tek taraflı takdir hakkına bağlı olarak belirlenecek Dijital Veri Hizmetlerini önceden belirtilen fiyat ve koşullarda Üye’ye sunmayı; Üye de Agrimetre kullanım şartlarını kabul ederek hizmet bedelini zamanında Agrimetre’ye ödemeyi taahhüt eder.

 1. Üyelik ve Hizmet Kullanımı Şartları

Üye olmak için gerekli kimlik bilgilerinin gönderilmesi suretiyle kayıt işleminin yaptırılması ve Agrimetre tarafından kayıt işleminin onaylanması ile tamamlanır. Üyelik işlemi tamamlanmadan, işbu sözleşmede tanımlanan Üye olma hak ve yetkisine sahip olunamaz.

 1. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

5.1 Üye, üyelik prosedürlerini yerine getirirken, Site’nin Hizmet’lerinden faydalanırken ve Site’deki Hizmet’lerle ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken, Üyelik Sözleşmesi’nde yer alan tüm şartlara, Site’nin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, yukarıda belirtilen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.2 Üye, yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince veya diğer üyeler ve Kullanıcılar ile üçüncü şahısların haklarının ihlal edildiğinin iddia edilmesi durumlarında, Agrimetre’nin kendisine ait gizli/özel/ticari bilgileri gerek resmi makamlara ve gerekse hak sahibi kişilere açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple Agrimetre’den her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.3 Üye, kayıt sırasında vermiş olduğu elektronik posta adresi ile bir üyelik oluşturma imkanına sahiptir. Aynı elektronik posta adresi ile birden fazla üyelik oluşturulamaz. Üye, kayıt sırasında vermiş olduğu elektronik posta adresini kullanıcı adı olarak kullanacak ve kendi belirleyeceği parolaya sahip olacaktır. Üye, parolasını dilediği zaman değiştirebilir. Parola seçimi, değişimi ve korunmasına dair sorumluluk tamamen Üye’ye aittir. Üye, işbu sözleşmenin kurulması ile Agrimetre Panelini ve diğer çevrimiçi ürünleri ve hizmetleri kullanma yetkisine sahip olduğunu ve bu şartlar ve koşullara uyma kapasitesine sahip olduğunu beyan ve garanti eder. Bu hükme aykırı davranan Üye, her türlü hukuki ve cezai müeyyideden sorumlu olduğunu kabul eder.

5.4 Üye, kullanıcı oluşturulması ve hizmetlerin kullanılması sırasında, AGRİMETRE’ye bildirdiği tüm bilgilerin doğru olduğunu ve bu bilgilerin gerekli olduğu durumlarda hatalı veya noksan olmasından kaynaklanabilecek sorunlardan AGRİMETRE’nin bir sorumluluğu bulunmadığını kabul ve taahhüt eder. Üye’nin bilgilerinde değişiklik olması halinde söz konusu bilgilerin güncellenmesi Üye’nin sorumluluğundadır.

5.5 Üye, Sözleşme konusu Dijital Veri Hizmetleri’ni belirlediği kullanıcı adı ve parolanın girilmesi suretiyle kullanabileceğini, kullanıcı adı ve/veya parolanın hatalı girilmesi dahil hizmetlerin kullanılamamasından AGRİMETRE’nin sorumlu bulunmadığını kabul ve taahhüt eder.

5.6 Üye, Platformda oturum açmak için kullanılan kullanıcı adı ve şifresini gizli tutmayı ve 3. kişilerle paylaşmayacağını kabul eder.

Üye, parola ve kullanıcı adının gizli kalması için gerekli dikkat ve özeni göstereceğini, parolayı ve kullanıcı adını herhangi bir üçüncü şahsa açıklamayacağını, kullandırmayacağını, parolanın yetkisiz üçüncü kişiler tarafından ele geçirildiğini öğrenmesi veya bundan şüphelenmesi halinde derhal AGRİMETRE’ye haber vereceğini, parola ve kullanıcı adının üçüncü kişiler tarafından kullanılması sebebiyle doğacak zararlardan AGRİMETRE’nin sorumlu olmayacağını kabul ve taahhüt eder.

5.7 Üyeler, Agrimetre’nin yazılı onayı olmadan, Üyelik Sözleşmesi kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini, kısmen veya tamamen, herhangi bir üçüncü kişiye devredemezler.

5.8 Agrimetre, Üyeler’in Üyelik Sözleşmesi’nde tanımlı olan iş ve işlemleri daha etkin şekilde gerçekleştirebilmelerini sağlamak üzere, dilediği zaman Hizmet’lerinde değişiklikler ve/veya uyarlamalar yapabileceği gibi ek Hizmetler de sunabilir. Agrimetre tarafından yapılan bu değişiklikler ve/veya uyarlamalar ve/veya eklenen yeni Hizmetler Agrimetre tarafından, ilgili Hizmet’in kullanımıyla ilgili açıklamaların bulunduğu web sayfasından Üyeler’e duyurulur.

5.9 Üyeler’in, Site dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Üye, Agrimetre tarafından sunulan hizmetin, Agrimetrenin izni olmaksızın üçüncü şahıslarla paylaşılamayacağını, başka web sitelerine yüklenemeyeceğini, dosyaları, veritabanlarını, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla Agrimetre ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Agrimetre, Üyeler’in Üyelik Sözleşmesi hükümlerine ve/veya hukuka aykırı olarak Site üzerinde gerçekleştirdikleri faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak, hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

5.10 Agrimetre, Site’de sunulan Hizmetler’i ve içerikleri her zaman değiştirebilme; işbu içerikleri Üyeler ve Siteyi kullananlar da dahil olmak üzere, üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. Agrimetre, bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir.

5.11 Agrimetre, Site’de yer alan Üye bilgilerini, üye güvenliği, kendi yükümlülüğünü ifa ve bazı istatistiki değerlendirmeler için dilediği biçimde kullanabilir. Bunları bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir.

5.12 Üyeler; Siteye üye olarak sitenin bilgilendirme amaçlı e-mail göndermesini kabul eder.

 1. Üyelik, Ücretler ve Ödeme

Agrimetre.com 3 tür üyelik seviyesi sunar;

Standart üyelik, ilk Üyelik ödemenizi yaptığınız gün başlayan ve bir sonraki yenileme tarihinde üyelik iptal talebi bildirmediğiniz sürece devam eden aylık üyelik temelinde sağlanır. Aylık veya yıllık ödeme usulüne göre satılır. Kullanıcılar verileri excel olarak indiremez.

Premium üyelik, ilk üyelik ödemenizi yaptığınız gün başlayan ve bir sonraki yenileme tarihinde Üyelik iptal talebi bildirmediğiniz sürece devam eden aylık üyelik temelinde sağlanır. Aylık veya yıllık ödeme usulüne göre satılır. Kullanıcılar verilerin tamamını görebilir. Seçili grafiklerde verileri excel olarak indirebilir.

Enterprise üyelik, ilk üyelik ödemenizi yaptığınız gün başlayan ve bir sonraki yenileme tarihinde üyelik iptal talebi bildirmediğiniz sürece devam eden aylık üyelik temelinde sağlanır. Aylık veya yıllık ödeme usulüne göre satılır. Bir kısım veriler sizin uygulama ve/veya web sitenize gömülür. Veriler doğrudan sizin kullanımınıza açılır.

Agrimetre tarafından müşterilerine sunulan ücretsiz deneme tekliflerinde Agrimetre, üyelik banka kartları ile kaydolmalarını ister. Agrimetre, üyeleri ilk 24 saat boyunca ücretlendirmez. Üye, ücretsiz denemenin başladığı andan itibaren 24 saat içinde üyeliğini iptal etmezse, ücretsiz deneme “aylık üyelik” halinde devam eder.

ÜYE;

 • Aylık ödeme usulüne göre üyelik satın alırsa, iptal talebinde bulunmadığı takdirde sözleşme süresi 1 ay daha aylık ödeme usulüne göre uzatılacaktır,
 • Yıllık ödeme usulüne göre üyelik satın alırsa, iptal talebinde bulunmadığı takdirde sözleşme süresi 1 yıl daha yıllık ödeme usulüne göre uzatılacaktır.

Tüm ödemeler, AGRİMETRE’ye https://agrimetre.com/ adına yapılır. Üyelik, bir sonraki yenileme tarihinden itibaren geçerli olarak iptal edilmediği sürece, Üye, yenilemeler de dahil olmak üzere, Agrimetre’nin üyelik ücretini tahsil edeceğini kabul ve beyan eder. AGRİMETRE, önceden bildirimde bulunmaksızın herhangi bir zamanda ücretleri değiştirme hakkını saklı tutar.

 1. Geri Ödemeler

Üyelik sonlandırılırsa aşağıdakiler geçerli olacaktır:

Tüm üyelik süresi için ödemenin tamamı alınmışsa, AGRİMETRE ödenen ücretlerin herhangi bir kısmını veya tamamını iade etme yükümlülüğü altında olmayacaktır.

Dijital bir hizmet sunulduğundan veri üyeliği başladığı an kullanıcılar tüm veriyi görebilir ve indirebilir. Bu nedenle Üyelik süresi için ödeme tam olarak alınmadıysa, Üye, geçmiş ve kalan süre için mevcut ücreti tam ve eksiksiz olarak ödemekten sorumludur.

 1. Gizlilik Politikası

Agrimetre, Üyeler’e ilişkin bilgileri, işbu sözleşmenin EK-1 Gizlilik Politikası bölümündeki düzenlemelere uygun olarak kullanabilir. Agrimetre, Üyeler’e ait gizli bilgileri, Üyelik Sözleşmesi’nde aksine müsaade edilen durumlar haricinde, üçüncü kişi ve kurumlara kullandırmaz.

 1. Diğer Hükümler

9.1. Fikri Mülkiyet Hakları

Site’nin tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla tüm unsurları (bundan böyle “Agrimetre’nin Telif Haklarına Tabi Çalışmalar” olarak anılacaktır) Agrimetre’ye aittir ve/veya Agrimetre tarafından üçüncü bir kişiden alınan lisans hakkı altında kullanılmaktadır. Üyeler, Hizmetler’i, Agrimetre bilgilerini ve Agrimetre’nin Telif Haklarına Tabi Çalışmaları’nı yeniden satamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez veya başkasının Hizmetler’e erişmesine veya kullanmasına izin veremez. Aksi takdirde, lisans verenler de dahil üçüncü kişilerin ve Agrimetre’nin uğradıkları zararları ve/veya bu zararlardan dolayı Agrimetre’den talep edilen tazminat miktarını, mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil olmak üzere, karşılamakla yükümlü olacaklardır. Üyeler, Agrimetre’nin Telif Haklarına Tabi Çalışmaları’nı çoğaltamaz, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.

Agrimetre’nin, Hizmetler’i, bilgileri, Agrimetre Telif Haklarına Tabi Çalışmaları, ticari markaları, ticari görünümü veya Site vasıtasıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hakları, ticari bilgi ve know-how’a yönelik tüm hakları saklıdır.

9.2. Sözleşme Değişiklikleri

Agrimetre, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak, işbu Üyelik Sözleşmesi’ni, uygun göreceği herhangi bir zamanda, Site’de ilan etmek suretiyle değiştirebilir. İşbu Üyelik Sözleşmesi’nin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak; geri kalan hükümler, aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu Üyelik Sözleşmesi, Üye’nin tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

9.3. Mücbir Sebepler

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Agrimetre, işbu sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, Agrimetre için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Agrimetre ‘den herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. “Mücbir sebep” terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve Agrimetre’nin gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği, kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

 1. Sorumluluk Reddi

https://agrimetre.com/’da sunulan Agrimetre paneli, gıda ve tarım verilerinin dijital olarak toplandığı ve kullanıcılarına sunulduğu bir online veri paneli hizmetidir. AGRİMETRE, sağladığı verilerin doğrulu ve her zaman ulaşılabilir olması için her türlü hassasiyet ve özeni gösterecektir. Ancak Agrimetre verilerin doğruluğu ve her zaman erişilebilir olacağını garanti etmez. Kullanıcılar bu gibi durumların olabileceğini kabul eder.

 1. Sorumluluk Sınırlaması

AGRİMETRE, Agrimetre Paneli veya diğer çevrimiçi ürünlerini ve hizmetlerini kullanımla doğrudan veya dolaylı olarak yaşanabilecek (ihmali dahil), doğabilecek hiçbir zarar veya ziyandan sorumlu tutulamaz. Agrimetre, Platformda veya çevrimiçi ürünler ve hizmetler aracılığıyla bulunan veya erişilen bilgilerin kullanımı veya ÜYENİN bunlara güvenmesinden kaynaklanan kayıplardan sorumlu tutulamaz.

 1. Hizmet Bedeli

ÜYE, https://agrimetre.com/ web sitesinde AGRİMETRE tarafından açıklanan, ücretli içerik hizmetlerine ilişkin hizmet bedellerini, bildirilen şekillerde ödemeyi, bu ödemeyi yapmadıkça AGRİMETRE’nin sunmuş olduğu hizmetlerden yararlanamayacağını kabul ve taahhüt eder.

 1. Sözleşmenin Sona Ermesi Ve Fesih

Agrimetre, tamamen ve tek taraflı kararı ile işbu Sözleşme konusu ürün ve/veya hizmeti Üyelerine sunmaktan vazgeçebilir ve hizmet sunumunu sona erdirebilir. Bu durumda Üye hiçbir nam altında Agrimetre’den herhangi bir hak veya bedel talep etmeyecektir.

Üye, Dijital Veri Hizmetlerini hiçbir şekilde bireysel/ticari kullanım amacı dışında kullanamaz ve/veya kullandıramaz, 3. kişi ve/veya kurumlara iletemez, kullandıramaz ve/veya devredemez. Agrimetre tarafından yetkisiz bir kullanımın tespiti veya bu tür kullanımdan şüphe edilmesi halinde işbu Sözleşme kapsamında sunulan hizmetler derhal durdurulabilir ve işbu Sözleşme hiçbir ihtara gerek kalmaksızın tek taraflı olarak feshedilebilir. Bu durumda Agrimetre’nin zararlarının tazminini vesair yasal haklarını talep etme hakkı saklıdır. İşbu sözleşme konusu haklar Üye tarafından hiçbir surette ticari amaçlara konu yapılamaz.

Üye, Üyeliğini “Profil” bölümünden istediği zaman durdurabilir. (https://agrimetre.com/iump-account-page/)

Üye, tek taraflı olarak Üyeliğini sonlandırdığında, işbu Sözleşme kapsamında verdiği kişisel verilerinin silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini talep edebilir. Üye’nin kişisel verilerinin silinmesine, yok edilmesine veya anonimleştirilmesine ilişkin talepler Agrimetre Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası tarafından öngörülen usul ve esaslara göre değerlendirilir.

 1. Uygulanacak Hukuk ve Yetki

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi’nin uygulanmasında, yorumlanmasında ve hükümleri dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi’nden doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde, Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

 1. Yürürlük

İşbu Sözleşme, Üye tarafından okunarak, kabul edildiği anda yürürlüğe girecek ve Taraflardan herhangi biri tarafından feshedilinceye kadar yürürlükte kalacaktır.

Ancak tarafların gizlilik ve güvenlik yükümlülükleri süresiz olarak yürürlükte kalacaktır.

 1. İletişim

Üye, Şartlar ve koşullar konusundaki soruları ile ilgili olarak info@agrimetre.com e-posta adresinden iletişime geçebilir.

 

EK-1 Gizlilik Politikası

EK-2 Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni